استانداردهای جهانی سفیر

استانداردهای جهانی موسسه زبان سفیر گفتمان:

  • دریافت گواهینامه ISO 9001-2008 در مدیریت کیفیت از شرکت توف نورد (اسفند ماه ۱۳۸۹).
  • دریافت گواهینامه ISO IWA2 در مدیریت کیفیت آموزش از شرکت توف راین لند (اسفند ماه ۱۳۹۰).
  • دریافت گواهینامه ISO 10002 در استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان از شرکت توف راین لند (اسفند ماه ۱۳۹۰).
  • نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد (OTA (Oxford Teachers’ Academy
  • نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages